“İstanbul’da sanayi dönüşümü programı ivedilikle başlamalı”

İstanbul Sanayi Odası (İSO), ‘İstanbul’un Gelecek Viz­yonunda Sanayimizin Ye­ri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ başlıklı Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda İstanbul Büyük­şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ağırladı. İSO Yöne­tim Kurulu Başkanı Erdal Bah­çıvan, sanayi üretiminin merke­zini oluşturan İstanbul’un, ülke ekonomisinin adeta şahdamarı durumunda olduğunu ifade etti.

İstanbul’un geleceğine dair veriye ve uluslararası normlara dayalı çalışmalar yürütmek üze­re kurulan İstanbul Planlama Ajansı tarafından yakın zaman­da Çevre Düzeni Planı çalışma­larının başlayacağını hatırlatan Bahçıvan şunları söyledi:

“Sanayi için yeni alanlar oluşturulmalı”

İstanbul’da bilgi ve teknolo­ji yoğunluğu yüksek, katma de­ğerli üretim yapan sanayi için yeni alanların oluşturulması ve bu alanların yatırımcılara uzun süreli kiralama yöntemiyle tah­sis edilebilmesi için 1/100.000 Ölçekli Planlarında yer alması, İstanbul’un geleceğine dair viz­yon ve stratejilerin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Yakın bölge­lerde endüstriyel kent modeliy­le tasarlanmış yeni nesil OSB’ler hayata geçirilmelidir. Bu öneri­mizin de İstanbul’un geleceği­ne dair planlarda yer almasını önemli görüyoruz.”

İstanbul Planlama Ajansı’nın Mayıs 2024 tarihinde gerçekleş­tirdiği ankete göre İstanbul’un ilk üç temel sorununun; ulaşım, ekonomik sorunlar ve olası İs­tanbul depremi olarak görül­düğünü hatırlatan Erdal Bahçı­van, “İstanbul sanayisi ülkemiz ekonomisini sırtlayan bir gü­ce sahip. İstanbul’un ülke eko­nomisindeki ağırlığı ve olası bir depremin senaryo analizleri or­tadayken, beklenen riski kabul edilebilir bir seviyeye indirmek adına eyleme geçmezsek, ne ya­zık ki bedelini yine ülke olarak hepimiz ödeyeceğiz. İstanbul’da ‘kentsel dönüşüm’ benzeri bir ‘sanayi dönüşümü’ programının ivedilikle başlatılması gerektiği­ni düşünüyoruz. Bu kapsamda, güçlendirilmesi gereken sanayi ve ticaret binaları için KDV dü­zenlemeleri dahil çok farklı teş­viklerin gündeme getirilmesini savunuyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul’un sorunları arasında ‘trafik yoğunluğunun’ ilk sıralar­da yer aldığına dikkat çeken Erdal Bahçıvan, “Özellikle sanayinin yo­ğun bulunduğu yerlerde lojistik de trafik sıkışıklığına sebep oluyor. Avrupa ve Anadolu yakasında ku­rulacak lojistik merkezleri bu so­runa bir nebze çözüm olabilir. Bu­nunla birlikte birçok metropolde olduğu gibi; özellikle gündüz olu­şan lojistik trafiği geceye kaydı­rılarak trafik rahatlatılabilir. De­miryolu ağının sanayinin yoğun olduğu bölge ve limanlara doğru planlaması trafik sorununa çare olabilir” ifadelerini kullandı. İs­tanbul’daki taksi sayısının yeter­siz olduğunu da kaydeden Bahçı­van, “Ancak taksilerde daha büyük bir sorun var, o da kalite sorunu. Taksi sisteminin acilen rehabili­te edilmesi, İstanbul’un itibarı ve marka şehir olması yolunda yapıl­ması gereken çalışmaların başın­da geliyor” dedi.

“Birlikte hareket ederek problemleri çözeriz”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’un, Türkiye ekonomisinin en önemli merkezi olduğunu kaydetti. İmamoğlu, “Bu dönemde İSO gibi İTO gibi sanayi ve ticarete yön veren ana aktörlerin oluşturduğu odalarla, çatı örgütlerle birlikte hareket etmek ve çözüm önerileri üretmek zorundayız. Şehrimizin sanayi üretim kapasitesini artırmak, yatırım ortamını iyileştirmek ve iş gücünün niteliğini yükseltmek için el birliğiyle çaba göstermeliyiz. İstanbul olarak, yatırımcılara sağladığımız teşviklerin etkinliğini artırmak ve iş dünyasının bürokratik engellerle karşılaşmadan faaliyet gösterebilmesi için gerekli reformları yapmak zorundayız. İstanbul’u yeniden canlandıracak ve Türkiye’nin ekonomik potansiyelini en üst seviyede değerlendirecek adımları atmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir